لطفا قالب را فعال نمایید درباره ما – سامانه خرید تاج گل و استند تسلیت

درباره ما

درباره خیریه مهرآئینان مهر

_

در یک شب زمستانی، بانویی که بادیدن مردم مستمند و بیمار دیار خودش رنج میکشید و مدتها بود که در اندیشه انجام کاری برای آنان بود، در جمعی دوستانه از آرمانها و آرزوهایش گفت … از اینکه در اندیشه و نیت انجام یک کار خیراست.

آن شب گفتگوها و حرفهای بسیاری رد و بدل شد تا اینکه نتیجه بحثها به مؤسسه حمایت از کودکان بیمار مبتلا به سرطان رسید. آن جمع به فراخور حال به تلاش پرداختند و دست آخر “مهرآئینان مهر” متولد شد.

مهر آئینان مهر مجموعه ای از زنان و مردان کرمانشاهیست که درکنار زندگی روزمره خود، گوشه ای از مهرورزی به کودکان مبتلا به سرطان را نیز در برنامه خود گنجانده اند و به این میاندیشند که حس خوب پدر و مادر بودن و آن عشق و علاقه به فرزند یک احساس مشترک انسانی در همه دنیاست.اینکه بدرد آمدن دل پدر و مادری در مصاف با بیماری فرزند ، یک درد مشترک است . مردان و زنان مهر آئینان مهر با درک صحیح از یک احساس پاک انسانی، به یاری پدر و مادرانی بر میخیزند که در تلاش درمان فرزند بیمارشان با هزاران مشکل دست به گریبانند.

مهر آئینان مهر تلاش برای همراهی همه پدران و مادران با هم است.